Regulamin

Regulamin konferencji Quality Excites 2018
I. Postanowienia ogólne

§1

Organizatorem konferencji Quality Excites, zwanej dalej Konferencją, jest firma Future Processing Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 37A, 44-100 Gliwice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000217147, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, NIP 634-25-32-128, zwana dalej Organizatorem.

§2

Komunikaty oraz informacje dotyczące Konferencji będą publikowane na stronie www.qualityexcites.pl, a wszelkie pytania dotyczące Konferencji prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: kontakt@qualityexcites.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do odpowiadania na zadane pytania oraz kontaktowania się z uczestnikami i prelegentami Konferencji za pośrednictwem poczty e-mail na wskazany adres mailowy lub telefonicznie.

§3

Celem Konferencji Quality Excites jest promowanie i popularyzacja wiedzy, dotyczącej jakości tworzonego oprogramowania oraz stworzenie przestrzeni do spotkań dla uczestników wydarzenia.

 

II. Warunki uczestnictwa w Konferencji w charakterze prelegenta

§4

 1. Prelegentem Konferencji jest każda osoba, która została wybrana w procesie Call for Proposals albo zaproszona przez Organizatora do wystąpienia na Konferencji oraz potwierdziła swój udział.
 2. Uczestnikami Konferencji w roli prelegenta mogą być tylko osoby pełnoletnie.
 3. Udział w Konferencji jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny, przy czym Organizator zobowiązuje się do zapewnienia noclegu i do zwrotu uzgodnionych kosztów dojazdu prelegentów na miejsce Konferencji.

§5

 1. Warunkiem zgłoszenia chęci uczestnictwa w Konferencji w charakterze prelegenta jest wzięcie udziału w Call for Proposals (czyli procesie zbierania zgłoszeń), przez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie www.qualityexcites.pl.
 2. Call for Proposals rozpoczyna się 5 lutego i potrwa do 3 kwietnia 2018 roku.
 3. Organizator ma prawo wydłużenia czasu nadsyłania zgłoszeń, w szczególności w przypadku tymczasowej awarii serwera, o czym poinformuje na stronie internetowej www.qualityexcites.pl.
 4. Organizator dopuszcza możliwość kontaktowania się z osobami chętnymi do wystąpienia w trakcie nadsyłania zgłoszeń oraz po zakończeniu Call for Proposals – w razie ewentualnych pytań o przesłane zgłoszenie oraz w celu przekazania informacji o udziale w Konferencji w charakterze prelegenta.
 5. Wysłanie formularza zgłoszeniowego obliguje do podania danych osobowych i danych kontaktowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, przesłania Organizatorowi zdjęcia i wyrażenia zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku oraz do wypełnienia obowiązkowych pól formularza i akceptacji regulaminu Konferencji.
 6. Tematyka proponowanego wystąpienia powinna dotyczyć zagadnienia związanego z jakością oprogramowania lub jakością pracy w projektach.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wysłania formularza, w tym w szczególności, w sytuacji nadmiernego obciążenia, awarii serwisu bądź innych nieprzewidywalnych okoliczności.
 8. Zabrania się wszelkich działań powodujących lub mogących spowodować wprowadzenie w błąd Organizatora oraz zakłócających Call for Proposals.
 9. Osoby nadsyłające zgłoszenia mogą zgłaszać uwagi, reklamacje i zastrzeżenia w trakcie Call for Proposals w formie e-maila na adres kontakt@qualityexcites.pl najpóźniej do 3 dni od jego zakończenia, czyli do dnia 6 kwietnia 2018 roku. Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, a o uznaniu ich zasadności lub bezzasadności Organizator powiadomi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§6

 1. O wyborze prelegentów decyduje Organizator, na podstawie oceny merytorycznej poprawnie wypełnionych formularzy.
 2. O wynikach Call for Proposals każda osoba biorąca w nim udział zostanie poinformowana e-mailowo do dnia 16 kwietnia 2018 roku.
 3. Każdy, kto otrzyma informację za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzającą uczestnictwo w Konferencji w charakterze prelegenta, ma obowiązek w przeciągu 72 godzin od przekazania przez Organizatora tej informacji, potwierdzić swój udział za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku braku takiego potwierdzenia traci on prawo udziału w Konferencji, a jego miejsce zajmuje kolejna osoba, znajdująca się na liście rezerwowej.
 4. Prelegent, który potwierdził swój udział w Konferencji, a który po tym fakcie rezygnuje z udziału, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o swojej rezygnacji.

§7

 1. Osoby wysyłające formularz zgłoszeniowy oraz prelegenci zaproszeni przez organizatorów wyrażają zgodę na dokonywanie przez Organizatora następujących czynności:
  a) przetwarzanie danych osobowych i wizerunku osób wypełniających formularz i prelegentów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu dokonania niezbędnych czynności związanych z udziałem w Konferencji Quality Excites 2018, w tym w szczególności, w związku z dokonaniem wyboru prelegentów i przeprowadzaniem przez prelegentów wystąpień podczas tego wydarzenia – podawaniem do publicznej wiadomości następujących danych osobowych: imię i nazwisko; wykonywany zawód; firma;
  b) utrwalanie wizerunku prelegentów Konferencji w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych w czasie przeprowadzonej Konferencji Quality Excites 2018;
  c) wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku prelegentów w celach marketingu, informowania i promocji obecnej i kolejnych edycji Konferencji Quality Excites (tj. w szczególności związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością gospodarczą, promocyjną i marketingową).
 2. Prelegenci wyrażają zgodę na rejestrowanie przebiegu Konferencji oraz swoich wystąpień, w tym również swoich wywiadów, w formie nagrań audiowizualnych i dźwiękowych w czasie przeprowadzonej Konferencji Quality Excites 2018.
 3. Prelegenci wyrażają zgodę na przekazanie podmiotom współpracującym z Organizatorem ich danych osobowych oraz wizerunku utrwalonego podczas Konferencji i na wykorzystywanie ich w działaniach służących marketingowi, promocji i informowaniu o Konferencji i jej przyszłych edycjach.
 4. Prelegenci nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wykorzystania wyżej wymienionych materiałów przez Organizatora.

 

III. Warunki wzięcia udziału w Konferencji w charakterze Uczestnika

§8

 1. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu rejestracji na Quality Excites zostaną ogłoszone uczestnikom zgodnie z postanowieniami §2, przy czym:
  a) warunkiem zgłoszenia chęci uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji;
  b) rejestracja na Konferencję odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Konferencji (www.qualityexcites.pl);
  c) liczba miejsc na wykłady i warsztaty jest ograniczona;
  d) rejestracja będzie polegać na odpowiedzi na pytania przygotowane przez Organizatora i zaproszonych prelegentów;
  e) ) o wyborze uczestników warsztatów decydują prelegenci danych warsztatów na podstawie przesłanych odpowiedzi, natomiast o wyborze uczestników części wykładowo-dyskusyjnej decyduje Organizator na podstawie przesłanych zgłoszeń;
  f) szczegółowe daty rejestracji zostaną wskazane przez Organizatora na stronie internetowej www.qualityexcites.pl.
 2. Zabrania się wszelkich działań powodujących lub mogących spowodować wprowadzenie w błąd Organizatora lub innych uczestników rejestracji, zakłócanie prawidłowości przebiegu rejestracji, lub naruszenie jej bezpieczeństwa.
 3. Działania takie będą skutkować natychmiastową dyskwalifikacją. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Organizator.
 4. Organizator ma prawo dowolnego wydłużenia czasu trwania rejestracji uczestników, w szczególności w przypadku tymczasowej awarii serwera.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wyświetlenia pytań przez system rejestracyjny, w tym w szczególności w sytuacji nadmiernego obciążenia, awarii serwisu bądź innych nieprzewidywalnych okoliczności.
 6. Osoby rejestrujące się mogą zgłaszać uwagi, reklamacje i zastrzeżenia do przebiegu rejestracji, w formie elektronicznej na adres kontakt@qualityexcites.pl, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia rejestracji. Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, a o uznaniu ich zasadności lub bezzasadności uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Ocena przesłanych przez uczestników odpowiedzi nastąpi w procesie weryfikacji zgłoszeń przez Organizatora.
 8. Wyniki weryfikacji zgłoszeń zostaną wysłane do uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. Każdy uczestnik, który pomyślnie przejdzie proces weryfikacji, ma obowiązek w przeciągu 72 godzin potwierdzić swój udział klikając w link zamieszczony w e-mailu, przesłanym przez Organizatora. W przypadku braku takiego potwierdzenia traci on prawo udziału w Konferencji.

§9

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu dokonania niezbędnych czynności związanych z udziałem w Konferencji Quality Excites 2018 i następnych edycjach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konferencji. Uczestnicy mają prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych.
 2. Uczestnicy wyrażają zgodę na przekazanie podmiotom współpracującym z Organizatorem ich danych osobowych oraz wizerunku utrwalonego podczas Konferencji i na wykorzystywanie ich w działaniach służących marketingowi, promocji i informowaniu o Konferencji i jej przyszłych edycjach.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalenie lub wykorzystanie ich wizerunku oraz zarejestrowanych materiałów z ich udziałem, w tym również udzielonych wywiadów, prezentacji oraz materiałów audiowizualnych ich autorstwa, treści przeprowadzonych wykładów, w działaniach marketingowych prowadzonych przez Organizatora.
 4. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wykorzystania wyżej wymienionych materiałów przez Organizatora.

 

IV. Warunki ogólne

§10

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. Future Processing Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 37A, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217147, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, NIP: 634-25-32-128. Dane osobowe Prelegentów i Uczestników wykorzystywane będą w celach opisanych w niniejszym regulaminie i w informacji udzielanej Prelegentom i uczestnikom podczas rejestracji, do czasu cofnięcia przez nich zgody na przetwarzanie ich danych osobowych.
 2. Zgody, o których mowa w §7 ust. 1 lit. c, §9 ust. 1, 2 i 3 mogą zostać w każdym czasie odwołane. W celu odwołania zgody należy wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@qualityexcites.pl. Odwołanie zgód, o których mowa w ust. 7 §1 lit. c oraz w §9 ust. 1 i 2 skutkuje niemożnością wzięcia udziału w Konferencji.
 3. Odwołanie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika, o której mowa jest w §9 ust. 3 może być cofnięte jedynie na przyszłość, co oznacza, że od momentu złożenia oświadczenia w tym zakresie, Future Processing nie może wykorzystywać wizerunku uczestnika, w tym rozpowszechniać go w żadnych materiałach oprócz tych, w których na moment złożenia oświadczenia o cofnięciu zezwolenia wizerunek został już wykorzystany.
 4. W przypadku wykorzystania wizerunku tego uczestnika na stronach internetowych, należących do Future Processing, w mediach społecznościowych i portalach internetowych – w innej formie niż określona w ust. wyżej, niniejsza zgoda może zostać cofnięta również ze skutkiem wstecznym, o ile nie naraża Future Processing na szkodę lub o ile usunięcie materiałów wykorzystujących wizerunek nie jest nadmiernie utrudnione.
 5. Wysyłając zgłoszenie prelegent bądź uczestnik oświadcza, że nie istnieją żadne przeciwwskazania, w tym dotyczące jego zdrowia, które mogłyby mieć wpływ na możliwość udziału w Konferencji (w szczególności choroby przewlekłe bądź wymagające zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej bądź konieczność hospitalizacji) oraz, że jest w stanie pod względem zdrowotnym wziąć udział w Konferencji.
 6. Prelegent bądź uczestnik nie może dochodzić względem Organizatora żadnych roszczeń, związanych z pogorszeniem swego stanu zdrowia podczas trwania Konferencji, jeśli nastąpił on w wyniku niepoinformowania Organizatora o istnieniu okoliczności wskazanych w ust. 3, podania w tym zakresie nieprawdziwych informacji lub wprowadzenia Organizatora w błąd.
 7. Osoby niepełnosprawne, które ze względu na stopień swojej niepełnosprawności mogą mieć problem z samodzielnym uczestnictwem w Konferencji, proszone są o przyjście w towarzystwie osoby asystującej (opiekuna).
 8. Opiekun osoby niepełnosprawnej, podobnie jak pozostali uczestnicy Konferencji, zobowiązany jest do akceptacji niniejszego regulaminu oraz do wyrażenia zgód, o których mowa jest w §9 ust. 1, 2 i 3.
 9. O przybyciu w towarzystwie opiekuna należy poinformować Organizatora drogą e-mailową do 2 dni od zarejestrowania się na Konferencję.
 10. Zabrania się uczestniczenia w Konferencji osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz ich spożywania w trakcie Konferencji.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe, które mogą wystąpić przed, w trakcie lub po zakończeniu Konferencji.

 

V. Konkursy

§11

 1. W czasie Konferencji mogą zostać przeprowadzone konkursy.
 2. Prawo do udziału w konkursach mają osoby nieposiadające statusu Organizatora ani Współorganizatora, niebędące pracownikami ani współpracownikami Organizatora bezpośrednio oddelegowanymi do przygotowania Konferencji.

 

VI. Postanowienia końcowe

§12

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych dla celów organizacji Konferencji, a w przypadku prelegentów – również zgody na wykorzystanie ich wizerunku w sposób określony w §7 ust. 1 lit. a-b.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konferencji, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
 3. Niniejszy Regulamin Konferencji dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.qualityexcites.pl.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konferencji, w tym treści niniejszego Regulaminu. Zmiany te obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Konferencji.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Konferencją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy, według siedziby Organizatora.
 6. Zasady przeprowadzania Konferencji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z udziałem w Konferencji. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność w szczególności za podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych kontaktowych, które utrudniają lub uniemożliwiają skontaktowanie się nimi przez Organizatora.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z uczestnikami Konferencji wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

Organizator

Nasi przyjaciele

Do poprawnego działania nasza strona wymaga cookies.