Regulamin

Regulamin konferencji Quality Excites 2019
I. Postanowienia ogólne

§1

Organizatorem konferencji Quality Excites, zwanej dalej Konferencją, jest firma Future Processing Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 37A, 44-100 Gliwice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000217147, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, NIP 634-25-32-128, zwana dalej Organizatorem.

§2

Komunikaty oraz informacje dotyczące Konferencji będą publikowane na stronie www.qualityexcites.pl, a wszelkie pytania dotyczące Konferencji prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: kontakt@qualityexcites.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do odpowiadania na zadane pytania oraz kontaktowania się z uczestnikami i prelegentami za pośrednictwem poczty e-mail na wskazany adres mailowy lub telefonicznie.

§3

Celem Konferencji Quality Excites jest promowanie i popularyzacja wiedzy, dotyczącej jakości tworzonego oprogramowania oraz stworzenie przestrzeni do spotkań dla uczestników wydarzenia.

 

II. Warunki uczestnictwa w Konferencji w charakterze prelegenta

§4

 1. Prelegentem Konferencji jest każda osoba, która została wybrana w procesie Call for Proposals albo zaproszona przez Organizatora do wystąpienia na Konferencji oraz potwierdziła swój udział.
 2. Uczestnikami Konferencji w roli prelegenta mogą być tylko osoby pełnoletnie.
 3. Udział w Konferencji jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny, przy czym Organizator zobowiązuje się do zapewnienia prelegentom noclegu w dniach 28 – 30 czerwca oraz do zwrotu kosztów przyjazdu do kwoty 400 zł. Każdy prelegent jest zaproszony na wszystkie wykłady i panele dyskusyjne odbywające się w czasie Konferencji.

§5

 1. Warunkiem zgłoszenia chęci uczestnictwa w Konferencji w charakterze prelegenta jest wzięcie udziału w Call for Proposals (czyli procesie zbierania zgłoszeń), przez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie Quality Excites.
 2. Call for Proposals rozpoczyna się 8 lutego i potrwa do 17 marca 2019 roku.
 3. Organizator ma prawo wydłużenia czasu nadsyłania zgłoszeń, w szczególności w przypadku tymczasowej awarii serwera, o czym poinformuje na stronie internetowej www.qualityexcites.pl
 4. Organizator będzie kontaktować się z osobami chętnymi do wystąpienia w trakcie nadsyłania zgłoszeń oraz po zakończeniu Call for Proposals – w razie ewentualnych pytań o przesłane zgłoszenie oraz w celu przekazania informacji o udziale w Konferencji w charakterze prelegenta.
 5. Wysłanie formularza zgłoszeniowego obliguje do podania danych osobowych i danych kontaktowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, przesłania Organizatorowi zdjęcia i wyrażenia zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku oraz do wypełnienia obowiązkowych pól formularza i akceptacji regulaminu Konferencji.
 6. Tematyka proponowanego wystąpienia powinna dotyczyć zagadnienia związanego z jakością oprogramowania lub jakością pracy w projektach. Lista tematów proponowanych przez radę programową znajduje się na stronie www.qualityexcites.pl.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wysłania formularza, w tym w szczególności, w sytuacji nadmiernego obciążenia, awarii serwisu bądź innych nieprzewidywalnych okoliczności.
 8. Zabrania się wszelkich działań powodujących lub mogących spowodować wprowadzenie w błąd Organizatora oraz zakłócających Call for Proposals.
 9. Osoby nadsyłające zgłoszenia mogą zgłaszać uwagi, reklamacje i zastrzeżenia w trakcie Call for Proposals w formie e-maila na adres kontakt@qualityexcites.pl najpóźniej do 3 dni od jego zakończenia, czyli do dnia 20 marca 2019 roku. Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, a o uznaniu ich zasadności lub bezzasadności Organizator powiadomi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§6

 1. O wyborze prelegentów decyduje Organizator, na podstawie oceny merytorycznej poprawnie wypełnionych formularzy.
 2. O wynikach Call for Proposals każda osoba biorąca w nim udział zostanie poinformowana e-mailowo do dnia 22 marca 2019 roku.
 3. Każdy, kto otrzyma informację, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzającą uczestnictwo w Konferencji w charakterze prelegenta, ma obowiązek w przeciągu 72 godzin od przekazania przez Organizatora tej informacji, potwierdzić swój udział za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku braku takiego potwierdzenia traci on prawo udziału w Konferencji, a jego miejsce zajmuje kolejna osoba, znajdująca się na liście rezerwowej.
 4. Prelegent, który potwierdził swój udział w Konferencji, a który po tym fakcie rezygnuje z udziału, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o swojej rezygnacji.

§7

 1. Osoby wysyłające formularz zgłoszeniowy oraz prelegenci zaproszeni przez organizatorów wyrażają zgodę na dokonywanie przez Organizatora następujących czynności:
  a) przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), wyłącznie w celu dokonania niezbędnych czynności związanych z udziałem w Konferencji Quality Excites 2019 oraz następnych jej edycji, w tym w szczególności, w związku z dokonaniem wyboru prelegentów i przeprowadzaniem przez prelegentów wystąpień podczas tego wydarzenia – podawaniem do publicznej wiadomości następujących danych osobowych: imię i nazwisko; wykonywany zawód; firma;
  b) utrwalanie wizerunku prelegentów Konferencji w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych w czasie przeprowadzonej Konferencji Quality Excites 2019;
  c) wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku prelegentów w celach marketingu, informowania i promocji obecnej i kolejnych edycji Konferencji Quality Excites (tj. w szczególności związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością gospodarczą, promocyjną i marketingową).
 2. Prelegenci wyrażają zgodę na rejestrowanie przebiegu Konferencji oraz swoich wystąpień, w tym również swoich wywiadów, w formie nagrań audiowizualnych i dźwiękowych w czasie przeprowadzonej Konferencji Quality Excites 2019.
 3. Prelegenci mają prawo do dostępu do treści oraz do poprawiania swoich danych osobowych.
 4. Prelegenci nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wykorzystania wyżej wymienionych materiałów przez Organizatora.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje niemożliwością wzięcia udziału w Konferencji w roli prelegenta.

 

III. Warunki ogólne

§8

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. Future Processing Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 37A, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217147, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, NIP: 634-25-32-128. Dane osobowe Prelegentów i Uczestników wykorzystywane będą w celach opisanych w niniejszym regulaminie i w informacji udzielanej Prelegentom i uczestnikom podczas rejestracji, do czasu cofnięcia przez nich zgody na przetwarzanie ich danych osobowych.
 2. Zgoda, o której mowa w §7 ust. 1 lit. c może zostać w każdym czasie odwołana, jednak jej odwołanie skutkuje niemożnością wzięcia udziału w Konferencji. W celu odwołania zgody należy wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@qualityexcites.pl.
 3. Wysyłając zgłoszenie prelegent oświadcza, że nie istnieją żadne przeciwwskazania, w tym dotyczące jego zdrowia, które mogłyby mieć wpływ na możliwość udziału w Konferencji (w szczególności choroby przewlekłe bądź wymagające zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej, bądź konieczność hospitalizacji) oraz, że jest w stanie pod względem zdrowotnym wziąć udział w Konferencji.
 4. Prelegent nie może dochodzić względem Organizatora żadnych roszczeń, związanych z pogorszeniem swego stanu zdrowia podczas trwania Konferencji, jeśli pogorszenie nastąpiło w wyniku niepoinformowania Organizatora o istnieniu okoliczności wskazanych w ust. 3, podania w tym zakresie nieprawdziwych informacji lub wprowadzenia Organizatora w błąd.
 5. Zabrania się uczestniczenia w Konferencji osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz ich spożywania w trakcie Konferencji.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe, które mogą wystąpić przed, w trakcie lub po zakończeniu Konferencji.

 

IV. Konkursy

§9

 1. W czasie Konferencji mogą zostać przeprowadzone konkursy.
 2. Prawo do udziału w konkursach mają osoby nieposiadające statusu Organizatora ani Współorganizatora, niebędące pracownikami ani współpracownikami Organizatora bezpośrednio oddelegowanymi do przygotowania Konferencji.

 

V. Postanowienia końcowe

§10

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konferencji, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
 2. Niniejszy Regulamin Konferencji dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.qualityexcites.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konferencji, w tym treści niniejszego Regulaminu. Zmiany te obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Konferencji.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Konferencją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy, według siedziby Organizatora.
 5. Zasady przeprowadzania Konferencji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z udziałem w Konferencji. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność w szczególności za podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych kontaktowych, które utrudniają lub uniemożliwiają skontaktowanie się nimi przez Organizatora.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z uczestnikami Konferencji wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

Organizator

Patroni medialni

Wspierają nas

Nasi przyjaciele

Do poprawnego działania nasza strona wymaga cookies.